Algemene Voorwaarden

Phinederland verzorgt cursussen en opleidingen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Phinederland.

Artikel 1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Phinederland – Skin Make Up, gevestigd aan Pa verkuijllaan 7a, 1171ea Badhoevedorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63889919, ook te vinden op www.phinederland.nl.

3. Consument: de Opdrachtgever/Cursist/Deelnemer zoals beschreven in de overeenkomst.

4. Dienst(en): cursus/opleiding/workshop zoals beschreven in de Overeenkomst.

5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Phinederland.

8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Phinederland een Overeenkomst heeft gesloten.

9. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Phinederland zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

11. Partij(en): Phinederland en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

14. Klant/Cursist/Student: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Phinederland, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Phinederland heeft aanvaard.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Phinederland zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 1 dag.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Phinederland en het voldoen aan de daarbij door Phinederland gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Phinederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Phinederland zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Phinederland direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Phinederland Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Phinederland te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Phinederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 4. Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Phinederland worden verstrekt.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Phinederland het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

6. Phinederland is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten

2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.

4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Phinederland uit de opzegging voortvloeien. Phinederland zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Phinederland te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Phinederland over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5. Phinederland mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: Opdrachtgever failliet is verklaard; Opdrachtgever surseance van betaling is verleend; de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Aanmelding
Aanmelding voor een opleiding door middel van het (schriftelijk online of online) invullen van het contact/inschrijfformulier. Een (online) inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst.Om een plek te reserveren voor de cursus dient een aanbetaling van te worden gedaan. Nadat de aanbetaling is ontvangen en verwerkt ontvang je hiervan een bevestigingsmail en wordt je ingeschreven.

Artikel 7. Diploma
De opleidingen worden afgesloten met een deelname certificaat. Na het succesvol behalen van de levels en examens ontvangt de cursist het Officiële beautybranche erkend certificaat en zal hierna worden vermeld op de plattegrond als behandelaar.

Artikel 8. Vooropleiding
Voor het volgen van de cursus/opleidingen van phinederland is geen speciale vooropleiding verreist. Wel is uw toewijding en realistische verwachting vereist tijdens de studieperiode.

Artiekel 9. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Phinederland. De opleidingskosten bestaat uit de lessen, werkpakket, begeleidingstraject voor een bepaalde duur welke is aangegeven per opleiding op de website, examens en certificaat. Machines en of naalden zijn niet inbegrepen tenzij anders aangegeven in de omschrijvingen.

Artikel 10. Examens
Het lesgeld is inclusief de examen. De examens behorende bij opleidingen van Phinederland worden afgenomen door examinator door middel van levels. De aantal levels staan per opleiding aangegeven op de website van phinederland. Na succesvol afronden ontvangt de cursist zijn officiële diploma. Indien de cursist niet slaagt voor de examen volgt er kosteloos een nieuwe examen.

Artikel 11.  Inschrijfvoorwaarden

1. Een cursist schrijft zich in voor een cursus of opleiding door het daartoe bestemde (online)inschrijfformulier in te vullen.

2. Bij inschrijving gaat de cursist automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Phinederland. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Phinederland.

3. Na ontvangst van het ingevulde (online) inschrijfformulier ontvangt u een bewijs van inschrijving, factuur en algemene voorwaarden als bijlage.

4. Cursist dient de algemene voorwaarden samen met het cursus contract uitgeprint & ondertekend mee te nemen op de eerste cursus dag.

5. Door inschrijving, zowel online als offline, verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Phinederland behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus/opleiding te annuleren. In dit geval wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er geplaatst kunnen worden volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt er een wachtlijst aangelegd.

Artikel 12. Prijs en betaling

1. Opdrachtgever betaalt Phinederland het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Phinederland genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

2. Alle door Phinederland genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Phinederland het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Phinederland gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Phinederland Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

7. Phinederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Phinederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Phinederland aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Phinederland zolang Phinederland geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 14. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Phinederland worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt 3. 3. Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Phinederland kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

4. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Phinederland en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

6. Opdrachtgever staat Phinederland toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Phinederland Werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van Phinederland en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

Artikel 15. Meerwerk

1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Phinederland mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Phinederland zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Phinederland stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 16. Levering en levertijd

1. Door Phinederland genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Phinederland behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

3. Phinederland blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Phinederland, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 17. Annulering inschrijving/Annulering Cursus

1. De cursist heeft na de inschrijvingsdatum een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktermijn vervalt indien het eerste les moment binnen de 14 dagen bedenktermijn plaats vindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

2. Annulering van de cursus dient altijd schriftelijk middels het herroepingsformulier te geschieden, geadresseerd aan de cursusadministratie van Phinederland – Afdeling Annuleringen, Pa verkuijllaan 7a, 1171EA, Badhoevedorp.

3. Indien niet schriftelijk middels het herroepingsformulier geannuleerd is, wordt er geen restitutie verleend en dient het totale lesgeld betaald te worden, ook indien de aanmelder geen gebruik maakt van de dienstverlening. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering.

-Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus/opleiding komt de aanmelding

kosteloos te vervallen.

-Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 30% van het

totale lesgeld in rekening gebracht.

-Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 50% van het

totale lesgeld in rekening gebracht.

-Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding dient het volledige

lesgeld betaald te worden.

In overleg met en na toestemming van Phinederland kan de deelnemer zich door een ander laten vertegenwoordigen.

4. De annulering van de cursus wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Phinederland is ontvangen.

5. Bij niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursus/opleidingskosten verschuldigd.

6. Restitutie is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, dit is ter beoordeling aan de directie.

7. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd.

8. Indien opdrachtgever door ziekte niet of niet meer kunt deelnemen, dient dit altijd schriftelijk te geschieden, (met doktersverklaring). In dat geval zal bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding kunt starten. De betalingsverplichting zal echter onverminderd van kracht blijven.

9. Phinederland behoudt zich het recht opleidingen bij onvoldoende deelname te annuleren of wijzigen.

10. In het geval dat de cursus niet door kan gaan zal Phinederland het volledig betaalde bedrag terug betalen. Phinederland is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten of gemiste inkomsten, mocht de workshop onverhoopt niet door kunnen gaan.

Artikel 18. Weigering toegang
Phinederland kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

Artikel 19. Garantie

1. Phinederland staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Phinederland gegrond wordt geacht. Phinederland zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

3. Een door Phinederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.

4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Phinederland heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 20. Intellectuele Eigendomsrechten

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, theoriemateriaal, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Phinederland verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Phinederland.

2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Phinederland en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 21. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 30.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

1. PHINEDERLAND is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Phinederland georganiseerde cursus/opleiding en andere activiteiten.

2. Phinederland is niet verantwoordelijk voor het fout parkeren van auto’s in eigendom van de cursist/model. Kosten van bekeuringen en wegsleepkosten zijn voor de cursist/model.

3. Ondanks de zorg die door Phinederland aan de correcte invoer van de cursus/opleidingsgegevens wordt besteed, kan Phinederland niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de informatiegids.

4. Phinederland is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de cursist. Bij zwangerschap, astma of andere aandoeningen dient de cursist zelf na te vragen (gezondheidsverklaring) bij een arts of een deskundige of de opleiding gevolgd kan worden en/of zelf model te zijn.

5. (Ex-) cursisten van Phinederland die klanten behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun klanten. Dat betekent dat Phinederland nooit aansprakelijk is voor eventuele schade die een klant door een behandeling van een (ex-)cursist lijdt.

6. Is de behandeling waarvoor de cursist bij Phinederland een opleiding heeft gevolgd door veranderende wet- en regelgeving of door veranderende interpretatie van de huidige wet- en regelgeving niet langer toegestaan? Dan is Phinederland onder geen beding gehouden tot restitutie van al betaalde lesgelden of op andere wijze aansprakelijk of gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan (cliënten van) (ex-)cursisten.

7. De totale aansprakelijkheid van Phinederland voor directe schade geleden door deelnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Phinederland, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

8. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Phinederland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9. Aansprakelijkheid van Phinederland jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Phinederland gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Phinederland meldt.

11. De aansprakelijkheid van Phinederland met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Phinederland onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Phinederland ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Phinederland in staat is adequaat te reageren.

12. Opdrachtgever vrijwaart Phinederland voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

13. Phinederland kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Phinederland in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Phinederland is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

14. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

15. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 23. Klachtenprocedure

Voor klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling: https://www.phinederland.nl/klachtenregeling/

Artikel 24. Privacywetgeving

Persoonsgegevens worden door Phinederland strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Phinederland toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden. Ook wordt beeldmateriaal, gemaakt tijdens opleidingen, workshops en trainingen, voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien cursist of model hier niet mee instemt, dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaand aan de opleiding, training of workshop.

Artikel 25. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Phinederland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.phinederland.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Phinederland kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Phinederland. Phinederland kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Phinederland de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 26. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Phinederland gevestigd is.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

5. Phinederland is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Phinederland of de bedrijfsactiviteiten van Phinederland overneemt.

. Handelsnaam, inschrijving KvK en geldigheid
Phinederland is een handelsnaam van Skin Make Up ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63889919 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2019.

Naam: Phinederland

Adres: Pa verkuijllaan 7a, 1171ea Badhoevedorp

E-mailadres: info@phinederland.nl