PHINEDERLAND  ALGEMENE VOORWAARDEN  

Artikel 1                 Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Phinederland aan de Cursist.;
 • Phinederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Verkuijllaan 7A, 1171 EA te Badhoevedorp, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63889919 met BTW nummer NL 001507657B05;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Phinederland, of een offerte  aanvraagt bij Phinederland of een aanbieding ontvangt van Phinederland en/of onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst tot het leveren van een Cursus;
 • Cursist: de natuurlijke persoon die door Opdrachtgever is aangewezen op het inschrijfformulier om deel te nemen aan de Cursus;
 • Dag: kalenderdag;
 • Cursus: het meest omvattende begrip van een te leveren dienst of andere inspanningsverplichting waarin Phinederland zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van cursussen voor semi permanente make-up, huid verbeterende cursussen, laser cursus geschikt voor het verwijderen van oude permanente make-up / tatoeages aan de Cursist, alsmede enige andere dienst die Phinederland aan de Opdrachtgever levert;
 • Overeenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van diensten die tussen Phinederland en de Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);
 • Partij (-en): Phinederland of Opdrachtgever Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Phinederland en Opdrachtgever bedoelt.

Artikel 2         Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of diensten van Phinederland en/of alle met Phinederland gesloten Overeenkomsten.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Phinederland nadrukkelijk overeen dat Phinederland niet gebonden is aan die voorwaarden van de Opdrachtgever.

2.3       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Phinederland voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Phinederland zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4       De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website.

2.5       Phinederland is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd op de website van Phinederland, alsook middels e-mail aan de Opdrachtgever. Mochten de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd door een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, dan treedt de wijziging in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt.

2.6       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van medewerkers van Phinederland, en ieder voor wiens handelen of nalaten Phinederland aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3         Het Aanbod  

3.1       Een aanbod door Phinederland geschiedt geheel vrijblijvend. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

3.2       Het aanbod van Phinederland is volledig en nauwkeurig. In de aanbieding zal in ieder geval worden vermeld de duur en de kosten van de Cursus, eventuele benodigdheden, eventuele vereiste voorkennis en/of diploma’s, als ook de (aan)betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en de verlengingskosten indien van toepassing. Al hetgeen niet in de aanbieding wordt vermeld zit dus niet in de aanbieding inbegrepen. De prijzen in de aanbieding zijn inclusief btw en exclusief eventuele te maken kosten (aan derden).

3.3       Indien de aanbieding van Phinederland (mede) gebaseerd is op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, is de Opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.4       Mocht in het aanbod van Phinederland een kennelijke vergissing of verschrijving staan, dan kan de Opdrachtgever Phinederland niet aan haar aanbieding houden.

3.5       Indien de Cursist de vrijblijvende aanbieding van Phinederland aanvaard, dan behoudt Phinederland zich het recht voor om de aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.6       Nadat de Opdrachtgever de aanbieding heeft geaccepteerd, zal Phinederland schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigen aan de Opdrachtgever, per e-mail.

3.7       Phinederland behoudt zich het recht voor de Cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren zonder tot enige vergoeding aan de Opdrachtgever gehouden te zijn. Aanname van een inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Is een Cursus vol, dan zal Phinederland de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.8       De Cursus zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Aanbieding, met dien verstande dat door Phinederland aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de Cursus zelf zijn toegestaan. 

Artikel 4         Verplichtingen van de Cursist

4.1       Om een Cursus te volgen moet de Cursist 18 jaar oud zijn en de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift. Is de Cursist jonger dan 18 jaar dan dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

4.2       De Cursist dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben bij deelname aan een live workshop.

4.3       De Cursist zorgt ervoor dat hij/zij op tijd aanwezig is bij de Cursus.  Is de Cursist binnen 10 minuten na aanvang van de Cursus nog steeds niet aanwezig dan kan de Cursist toegang tot de Cursus worden ontzegd zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het Cursusgeld.

4.4       De Cursist is verplicht om de instructies van Phinederland tijdens de Cursus op te volgen, en zich te onthouden van gedragingen die overlast veroorzaken en/of gedragingen die de voortgang van de Cursus belemmeren. Laat de Cursist dit na dan is Phinederland gerechtigd de Cursist te verwijderen van de Cursus. Restitutie van het betaalde cursusgeld aan de Opdrachtgever vindt niet plaats.

4.5       De Cursist en de Opdrachtgever dienen zich te onthouden van gedragingen en uitlatingen, ook op social media, die de eer en de goede naam van Phinederland aantasten.

4.6       De Cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk per e-mail aan Phinederland door te geven, door het versturen van een e-mail aan info@phinederland.nl.

4.7       De Cursist is zelfverantwoordelijk voor deelname aan de online leeromgeving.

4.8       De Cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar geschikte oefenmodellen en stageplaatsen (indien van toepassing).

4.9       De Cursist is zelfverantwoordelijk en draagt het eigen risico voor het inwinnen van informatie en is er zich bewust van dat er voor bepaalde behandelingen wettelijke kwalificaties en regels kunnen gelden zowel voor het aanleren als het (beroepsmatig) uitvoeren van bepaalde handelingen. Phinederland is hiervoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

4.10     De Cursist dient zelf de verantwoordelijkheid te dragen, voor het onderzoeken, laten informeren hoe de wetten en regels gelden voor het uitoefenen van de behandelingen in eigen land. Phinederland is hiervoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

4.11   Het is ten alle tijden verboden voor de cursist om de inhoud/beeldmateriaal van de gegven cursus op te nemen. Indien dit word geconstateerd dient de cursist de cursus per direct te verlaten. De volledige bedrag word ingehouden en is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 5         Verplichtingen van Phinederland

5.1       Alle Cursussen die door Phinederland worden verzorgd, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen, op hoogwaardig niveau, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.  

5.2       Phinederland zorgt ervoor dat de door haar te verrichten Cursussen worden verzorgd door bekwame/deskundige personen, en up-to-date zijn.

5.3       De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door Phinederland immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.

Artikel 6         Cursus afzeggen of verplaatsen

6.1       Indien een Cursist verhinderd is om deel te nemen aan de Cursus dan kan de Cursist en/of de Opdrachtgever een verzoek om verplaatsing van de Cursus doen door het versturen van een e-mail aan info@phinederland.nl Indien verplaatsing binnen 3 maanden niet mogelijk is, is de Opdrachtgever verplicht om het cursusgeld aan Phinederland te voldoen. Er vindt dus geen restitutie plaats.

6.2       Inschrijving aan een Cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij Phinederland hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6.3       Phinederland is gerechtigd om een Cursus te annuleren bij onvoldoende deelname en/of een Cursus te verplaatsen (locatie, datum en/of aanvangstijd). Mocht de Cursist als gevolg van de annulering of verplaatsing niet deel kunnen nemen aan de Cursus dan zal Phinederland het reeds betaalde terugstorten aan de Opdrachtgever binnen 14 dagen.  

Artikel 7                           Prijzen

7.1       De door Phinederland gehanteerde prijzen voor een Cursus zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

7.2       Phinederland is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, bijvoorbeeld een btw-verhoging.

Artikel 8                           Diploma’s, certificaten, bewijs van deelname

8.1       Diploma’s, certificaten en/of bewijs van deelname wordt alleen overhandigd aan de Cursist indien aan alle daaraan gestelde voorwaarden is voldaan, ter vrije beoordeling van Phinederland.

8.2       Het niet behalen van een diploma, certificaat of bewijs van deelname levert geen grond op voor al dan niet gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld aan de Opdrachtgever.

Artikel 9         Klachten

9.1       Indien de Cursist en/of de Opdrachtgever een klacht heeft, wordt de klacht vertrouwelijk behandeld door Phinederland.

9.2       Een klacht kan worden ingediend door het versturen van een e-mail aan info@phinederland.nl

9.3       Na ontvangst van de klacht stelt Phinederland zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Cursist en/of de Opdrachtgever dient Phinederland bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

9.4       Het streven van Phinederland is om de klacht binnen 6 weken afgehandeld te hebben. Mocht dit toch niet lukken dan zal de Cursist en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 10        Betaling  

10.1      Phinederland vangt pas aan met de uitvoering van de Overeenkomst als het volledige cursusgeld door de opdrachtgever is voldaan.

10.2      Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Phinederland en de Opdrachtgever dient het cursusgeld door de Opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Phinederland aan te wijzen rekening.  De op de bankafschriften van Phinederland aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied. Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat de Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

10.3      Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door Phinederland is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  In alle andere gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever t binnen de gestelde termijn.

10.4      Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Phinederland en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

10.5      Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Phinederland de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien de Opdrachtgever een Consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.

10.6      Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Phinederland genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Phinederland eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.  In geval Cursist een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

10.7      Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is Phinederland tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

10.8      De Opdrachtgever is niet bevoegd op de het cursusgeld enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.9      Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.  

10.10    Reclames, klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichtingen.

10.11    Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Phinederland te worden gemeld door het versturen van een email aan administratie@phinederland.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. 

.

Artikel 11       Beëindiging van de Overeenkomst

Indien het kabinet besluit om in lockdown te gaan, vervallen de cursussen en worden ze gewijzigd naar een andere data. Phinederland Academy zal de cursisten ten alle tijden op de hoogte houden betreft de voortgang zaken via de email

Bij annulering minder dan 7 dagen doordat er Corona is vastgesteld bij de deelnemer, dient de cursus eenmalig kosteloos gewijizgd te worden naar het eerst volgende datum die gepland staat. Geen restitutie mogelijk.

Indien een deelnemer een inschrijving wil annuleren, om welke reden ( gezondheid, overlijden etc) ook, dan geldt de volgende regeling:

 • Annuleren voor 2 maanden van aanvang cursus betaal je kosten van 150 euro voor de gemaakte reservering en administratiekosten.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 25% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de Cursus of tijdens de opleiding/cursus is de Opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd.

11.3      Phinederland is gerechtigd om de gesloten Overeenkomst voor een bepaalde Cursus tussentijds te beëindigen zonder restitutie van het Cursusgeld indien hiertoe gegronde reden zijn en het niet van Phinederland verwacht kan worden om de Overeenkomst met de Cursist te laten voortduren. Een gegronde reden is bijvoorbeeld als de Cursist zich op zodanige wijze gedraagt dat de belangen van Phinederland of van de andere deelnemers worden geschaad.

 

 

Artikel 12        Overmacht 

12.1      Phinederland is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade aan de Cursist en/of Opdrachtgever, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

12.2      Onder overmacht wordt in dit geval in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, ziekte, weersomstandigheden, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer.

12.3      In geval van blijvende overmacht is zowel de Opdrachtgever als Phinederland gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Phinederland is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever en/of Cursist geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

12.4      In geval van tijdelijke overmacht is Phinederland gerechtigd de termijn waarbinnen de         Overeenkomst zou moeten worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 6 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever in dit geval recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Phinederland uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

12.5      Indien Phinederland ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Opdrachtgever na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Phinederland gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

12.6      Indien Phinederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Phinederland gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachthouder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

Artikel 13        Aansprakelijkheid

13.1      Phinederland is niet aansprakelijk voor schade, boetes en/of (financiële) claims, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Phinederland is uitgegaan van door of namens de Cursist en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2      Phinederland is niet aansprakelijk voor schade, boetes en/of (financiële) claims, van welke aard dan ook, indien de Cursist de toegang of deelname aan de Cursus wordt ontzegd zoals is bepaald in deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor het niet behalen van certificaten, diploma’s en/of bewijs van deelname.

13.4      Phinederland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van welke aard dan ook en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van overmacht, buitengewone en/of onvoorziene omstandigheden waar Phinederland in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden en/of passende maatregelen had behoeven te nemen en het voorts onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

13.5      Phinederland is louter aansprakelijk voor directe schade voor zover deze door de uitvoering van de Overeenkomst is veroorzaakt en te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid, en/of ernstige toerekenbare tekortkoming die kunnen worden toegerekend aan Phinederland en/of haar medewerkers.

13.6      Phinederland is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade veroorzaakt door de Cursist en/of Opdrachtgever aan een derde door het toepassen van behandeltechnieken, de daarbij gebruikte materialen en/of zaken, en/of het uitvoeren van behandelingen tenzij Phinederland ernstig toerekenbaar tekort is geschoten en te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid.

13.7      In het geval Phinederland aansprakelijk is of toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Phinederland beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • Maximaal het bedrag dat Phinederland voor de Cursus aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd, althans tot dat gedeelte van het gefactureerde bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake;
 • Het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
 • Maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Phinederland in voorkomend geval.

13.8      Een eventuele vordering van Opdrachtgever, de Cursist en/of derden, op grond waarvan Phinederland aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden nadat Phinederland de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft door Phinederland is geleverd, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.  

Artikel 14       Opschorting en ontbinding

14.1     Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Phinederland gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen, dus bijvoorbeeld het geven van de Cursus en de toegang tot de online leeromgeving, jegens de Opdrachtgever en/of Cursist op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Phinederland is nagekomen. Mocht er sprake zijn van verzuim van de Opdrachtgever dan zijn alle vorderingen van Phinederland op de Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar en heeft Phinederland het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade te vorderen van de Opdrachtgever.

14.2     Indien Phinederland overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.3     Diploma’s, certificaten of bewijs van deelname worden niet aan de Cursist overhandigd indien de Cursist en/of de Opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen gesteld in de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Phinederland is in dit geval niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.3     Indien Phinederland overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Phinederland op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15        Bescherming persoonsgegevens

15.1      Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Phinederland strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Phinederland zorgt ervoor dat de verkregen gegevens van de Cursist en de Opdrachtgever niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Phinederland voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Phinederland zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 16        Intellectuele eigendomsrechten

16.1      Phinederland behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar medewerkers creëert (waaronder onder andere studiemateriaal schriftelijk en/of digitaal, instructievideo’s, tutorial, illustraties, foto’s, beeldmateriaal, logo’s, brochures, ontwerpen etc.), gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2      Het is de Cursist en de Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Phinederland voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen werkprocessen of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord.

16.3      Het is Phinederland toegestaan foto’s te maken van de door haar aangeboden live Cursussen en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan de Cursist en/of de Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan de Cursist of de Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. De Opdrachtgever en de Cursist verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

16.4      Indien de Opdrachtgever en/of de Cursist  de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Phinederland  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17        Overige bepalingen 

17.1      Phinederland is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

17.2      Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met de Opdrachtgevers/of een derde is zowel de Opdrachtgever als die derde ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Overeenkomst.

17.3      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

17.4      Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.5      Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Phinederland gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins word bepaald.